Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Martin van IJperen Garagedeuren (KvK nr. 29042452)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Martin van IJperen: de eenmanszaak Martin van IJperen Garagedeuren , gevestigd te (2411 NZ) Bodegraven, Tjalk 50, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 29042452;

Opdrachtgever: zijnde natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Martin van IJperen een overeenkomst heeft gesloten, alsmede degene aan wie Martin van IJperen een offerte heeft uitgebracht;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of aanneming van werk die tussen Martin van IJperen en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2. Algemeen

2.1.     Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Martin van IJperen en Opdrachtgever, en op alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen die door Martin van IJperen met Opdrachtgever zullen worden gesloten.

2.2.     Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3.     Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Martin van IJperen dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.4.     Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Martin van IJperen zullen dan in overleg treden en de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen met nieuwe bepalingen, waarbij zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5.     Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

3.1.     Alle offertes van Martin van IJperen zijn vrijblijvend, dat wil zeggen dat Martin van IJperen zijn offertes tot de aanvaarding ervan nog kan herroepen, tenzij het aanbod een termijn bevat waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard en die termijn nog niet is verstreken. Martin van IJperen is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, binnen de eventueel gestelde geldigheidsduur aan Martin van IJperen is bevestigd.

3.2.     De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van Opdrachtgever van de door Martin van IJperen (elektronisch) verzonden offerte.

3.3.     Een samengestelde offerte verplicht Martin van IJperen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

3.4.     Indien het aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Martin van IJperen gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

3.5.     De overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever de door Martin van IJperen gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van Opdrachtgever echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Martin van IJperen uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

3.6.     De inhoud van alle informatie/documenten behorende bij de offerte, zoals getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Martin van IJperen is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

Artikel 4. Prijzen en tarieven

4.1.     De door Martin van IJperen opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele reiskosten of andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

4.2.     Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.3.     Martin van IJperen heeft te allen tijden het recht alle prijsverhogende factoren betreffende de overeenkomst, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, energiekosten, transportkosten, verzekeringspremies, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan Opdrachtgever door te berekenen. Bij een eventuele prijswijziging zal Martin van IJperen, Opdrachtgever daaromtrent berichten.

4.4.     Opdrachtgever heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door Martin van IJperen plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Opdrachtgever de overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden Partijen geacht omtrent de door Martin van IJperen meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever

5.1.     Opdrachtgever is gehouden Martin van IJperen tijdig alle informatie te verstrekken, welke Martin van IJperen naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij Martin van IJperen mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan, ook indien deze van derden afkomstig is. De door Opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.

5.2.     Opdrachtgever zorgt ervoor dat Martin van IJperen tijdig kan beschikken over:
– het terrein, het gebouw waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd en toegang tot een toiletvoorziening;
– voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;
– aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, perslucht en water.
– Over schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.

5.3.     Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Martin van IJperen wordt verstrekt, heeft Martin van IJperen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van Martin van IJperen- bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4.     Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden te verrichten diensten, welke niet tot de met de Martin van IJperen overeengekomen diensten behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

5.5.     Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1.     Martin van IJperen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitoefenen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

6.2.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Martin van IJperen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

6.3.     Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Martin van IJperen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Termijnen, levering en uitvoeringstermijn

7.1.     De overeenkomst tussen Martin van IJperen en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

7.2.     Indien enige door Martin van IJperen opgegeven termijn wordt overschreden, is Martin van IJperen ter zake pas in verzuim nadat Opdrachtgever Martin van IJperen schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Martin van IJperen een redelijke termijn heeft gekregen om alsnog aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Artikel 8. Meer- en minderwerk

8.1.     Door Opdrachtgever mogen er na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Martin van IJperen, alsnog wijzigingen worden aangebracht in de (uitvoering van de) overeenkomst, mits de wijzigingen door Opdrachtgever schriftelijk aan Martin van IJperen worden gemeld, vóórdat Martin van IJperen een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Martin van IJperen en Opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Martin van IJperen deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door Opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van Martin van IJperen een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is Martin van IJperen gerechtigd op deze grond de overeenkomst met Opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Martin van IJperen is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.2.     Indien Martin van IJperen de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is Opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Martin van IJperen te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ter zake van de met Martin van IJperen gesloten overeenkomst.

8.3.     Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, eventueel – in verband met werkzaamheden elders- met tussenpozen van inactiviteit gepaard gaat. Martin van IJperen is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever.

8.4.     Indien Martin van IJperen voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. Martin van IJperen zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

8.5.     Indien Opdrachtgever niet binnen vier (4) werkdagen na ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van Martin van IJperen heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht het meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Martin van IJperen te voldoen.

Artikel 9. Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1.     Betaling dient door Opdrachtgever steeds te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, op een door Martin van IJperen aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2.     Martin van IJperen heeft het recht voor aanvang van de werkzaamheden een betaling van een voorschot te eisen dat gelijk is aan 30% van de op dat moment berekende, totale betalingsverplichting van Opdrachtgever.

9.3.     Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Opdrachtgever is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW). In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Voor ondernemers is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art, 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.4.     Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten die worden berekend volgens het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012” voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd de aan Martin van IJperen overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

9.5.     Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.6.     In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij dit op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Martin van IJperen mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Martin van IJperen verschuldigde.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

10.1.     Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Martin van IJperen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Martin van IJperen gerechtigd- onverminderd alle overige aan Martin van IJperen toekomende rechten- de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, totdat Opdrachtgever alsnog volledig aan zijn verplichtingen jegens Martin van IJperen is nagekomen.

10.2.     Indien bij Martin van IJperen de gegronde vrees leeft dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal kunnen komen, is Martin van IJperen gerechtigd de op hem
rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft Martin van IJperen Opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op Opdrachtgever rustende verplichting. Indien Opdrachtgever hier niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het verzoek van Martin van IJperen aan voldoet, heeft Martin van IJperen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10.3.     Martin van IJperen heeft voorts, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring indien:
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

– Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

– de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

10.4.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Martin van IJperen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Martin van IJperen de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

10.5.     Indien het opgeleverde werk in de optiek van Opdrachtgever niet voldoet aan de overeenkomst, heeft Opdrachtgever niet recht de betaling op te schorten. Ook bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever nimmer op.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1.     Alle door Martin van IJperen in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en/of werken blijven eigendom van Martin van IJperen totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Martin van IJperen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2.     Door Martin van IJperen geleverde diensten en/of werken die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende diensten en/of werken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11.3.     Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Martin van IJperen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Martin van IJperen daarvan op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Martin van IJperen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Martin van IJperen gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 12. Garantie

12.1.     Martin van IJperen zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.

12.2.     Indien voor de door Martin van IJperen geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal de garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Martin van IJperen zal Opdrachtgever hierover informeren. Martin van IJperen staat gedurende deze garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Martin van IJperen zal ten aanzien van door de fabrikant of leverancier afgegeven zaken nooit een verdergaande garantie geven, dan de garantie die de fabrikant of leverancier heeft afgegeven. Geen garantie wordt voorts verstrekt voor situaties zoals hierna vermeld in artikel 14 lid 8 en 9.

12.3.     Ingeval door Opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Martin van IJperen kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Martin van IJperen. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13 Klachten

13.1.     Klachten over de door of namens Martin van IJperen verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever, zijnde consument, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking en door Opdrachtgever, zijnde ondernemer, zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld bij Martin van IJperen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Martin van IJperen in staat is adequaat te reageren.

13.2.     Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Martin van IJperen geven Opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Martin van IJperen op te schorten.

13.3.     Indien Martin van IJperen een klacht gegrond acht, is Martin van IJperen gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

13.4.     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Martin van IJperen daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1.     Martin van IJperen is jegens Opdrachtgever, zijnde consument, uitsluitend aansprakelijk voor schade, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Martin van IJperen, diens personeel of door Martin van IJperen ingeschakelde derden bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.

14.2.     Martin van IJperen is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever, zijnde ondernemer, (of derden) geleden of te lijden directe schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van Opdrachtgever (of derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.3.     Martin van IJperen is jegens Opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Martin van IJperen bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

14.4.     Het in lid 2 en 3 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Martin van IJperen. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt als één schadegeval/gebeurtenis.

14.5.     Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Martin van IJperen of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Martin van IJperen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Martin van IJperen in verband met die verzekering draagt. Indien, om welke reden ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Martin van IJperen beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.

14.6.     Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan Opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurwaarde” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan Opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

14.7.     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Martin van IJperen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Martin van IJperen toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Tot directe schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de diensten van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

14.8.     Opdrachtgever kan geen geslaagd beroep doen op de garantie, noch Martin van IJperen op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Martin van IJperen verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Opdrachtgever aan Martin van IJperen verstrekte gegevens;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens Opdrachtgever;
e. doordat door of namens Opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Martin van IJperen.

14.9.     Voorts is Martin van IJperen niet aansprakelijk indien een tekortkoming van hem het gevolg is van:
a. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
b. tekortschieten van hulppersonen;
c. transportmoeilijkheden;
d. brand en verlies van te leveren zaken;
e. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
f. gewelddadige of gewapende acties of
g. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.
14.10 Opdrachtgever vrijwaart Martin van IJperen tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Martin van IJperen samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Martin van IJperen.

Artikel 15 Overmacht

15.1.     In geval van blijvende overmacht is Martin van IJperen gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Martin van IJperen is ter zake jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade, van welke en omvang dan ook.

15.2.     Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Martin van IJperen welke niet voor risico van Martin van IJperen komen en de omstandigheid dat Martin van IJperen een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Martin van IJperen te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

15.3.     In geval van tijdelijke overmacht is Martin van IJperen gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan Opdrachtgever (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever ter zake van het reeds door Martin van IJperen uitgevoerde deel van de overeenkomst.

15.4.     Indien Martin van IJperen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Martin van IJperen bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 16 Risico-overgang

16.1.     Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1.     Op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld is het Nederlandse Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

17.2.     De rechter in de vestigingsplaats van Martin van IJperen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingen anders voorschrijft.

17.3.     Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een schil in onderling overleg te beslechten.